Ulkoista ja keskity ydinbisnekseen

Ulkoistamisella tarkoitetaan jonkin toiminnon siirtämistä organisaation ulkopuolelle
toisen yrityksen hoidettavaksi. Siksi ennen ulkoistamispäätöstä tulee pohtia, onko ulkoistettava toiminto ydinliiketoimintaa vai ei. Lisäksi on tärkeää tarkastella, löytyykö paras osaaminen
itseltä vai oman yrityksen ulkopuolelta.


Miksi sitten kannattaa ulkoistaa eli mitkä ovat ulkoistamisen edut? Ulkopuoliset palveluntarjoajat ovat usein kustannustehokkaita, koska ne keskittyvät omaan, tarkoin spesifioituun ydinosaamiseensa. Ulkoistettaessa yritys itse voi niin ikään keskittyä ydinliiketoimintaansa ja näin toimintoa koskevat kiinteät kulut vaihtuvat muuttuviksi kuluiksi.


Kuulostaa helpolta ja yleinen harhaluulo onkin, että kun esimerkiksi varasto- ja
jakelutoiminnot on ulkoistettu, ei yrityksen enää tarvitse kantaa huolta niiden
laadusta ja asiakaslupauksista. VÄÄRIN! Toiminnon voi ulkoistaa, mutta ei koskaan
vastuuta. Asiakas näkee toiminnot aina yrityksen omana toimintona.


Kun kaikki sujuu hyvin, niin asiakkaatkin ovat tyytyväisiä. Mutta haasteiden ja
ongelmien ilmetessä, emme voi vedota toiminnan ulkoistukseen yritykselle ABC Oy.
Mitä sitten on huomioitava ulkoistettaessa?


Ulkoistavalla yrityksellä ja palvelun tarjoajalla tulisi olla samankaltaiset tavoitteet ja
arvot. Toiminnan laadulle pitää asettaa selkeät tavoitteet ja mittarit, joita seurataan
säännöllisesti yhteisissä palavereissa. Palautteen anto – korjaavan ja myönteisen –
ovat edellytys luottamuksellisen yhteistyön kehittämiseksi sekä tavoitteisiin
pääsemiseksi. On myös tärkeätä sopia sanktioista, mikäli sovittuihin tavoitteisiin ei
päästä.


Mitä muuta sitten tulee ottaa huomioon toimivan yhteistyön saavuttamiseksi
palvelun tarjoajan kanssa?


Osaaminen, kokemus ja luotettavuus ovat itsestään selviä asioita. Koska ihmiset
kuitenkin tekevät keskenään yhteistyötä, ovat myös yhteistyökyky, tiedonvälitys,
joustavuus ja vuorovaikutustaidot onnistuneen ulkoistuksen peruspilareita.

 

Sopimuskumppaneiden tulee seurata säännöllisesti ulkoistamisen kustannuksia ja
tavoiteltavia hyötyjä, jotta yhteistyö saadaan mahdollisimman saumattomaksi ja
kannattavaksi. Tämän päivän liiketoiminta muuttuu sekä kehittyy nopealla syklillä ja
myös ulkoistetun palvelun tarjoajan on pystyttävä vastaamaan muuttuviin
haasteisiin. Palveluyrityksessä tulisikin olla nimetty henkilö, jonka vastuulla
toiminnan seuranta ja kehittäminen yhdessä palvelun tarjoajan vastuuhenkilöiden
kanssa on.


Ulkoistaminen ei suinkaan ole riskitöntä, vaikka kaikki yllä mainitut asiat olisi otettu
huomioon. Ulkopuolinen palveluntarjoaja voi hyvästä suunnittelusta, valmistelusta
ja seurannasta huolimatta osoittautua huonoksi valinnaksi. Jos yrityksistä huolimatta
yhteistyö ei vastaa odotuksia, on rohkeasti pyrittävä muutokseen, jottei yrityksen
oma maine kärsi asiakkaiden silmissä.


Toimintoja ulkoistettaessa yrityksen oma osaamistaso kyseisessä toiminnossa
yleensä alenee. On hyvä tiedostaa, että osaamistason lasku voi johtaa edelleen
tilanteeseen, jossa omalla organisaatiolla ei ole mahdollisuuksia arvioida ulkoistetun
palvelun kustannuksia tai sitä toteuttavan henkilöstön osaamisen tasoa.


Myös tietovuotojen mahdollisuus tulee ottaa huomioon ja sanktioida.
Kun ulkoistat, valvo ja ohjaa sitä kuin se olisi oma toimintosi ja tee palvelun
tarjoajasta henkisesti osa omaa yritystäsi, joka sitoutuu yrityksesi tavoitteisiin ja
arvoihin.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Viimeisimmät
Please reload

Archive

Tarvitsetko konsultointia, koulutusta tai mentorointia? Ota yhteyttä!

Juha Heltimoinen

Toimitusjohtaja – Managing Director
Asiantuntija – toimitusketjun hallinta
Senior advisor – supply chain management

Mentori – Mentor

Näyttötutkintomestari (NTM) –

Examination Master


Puhelin | Phone
+358 400 708 603

Sähköposti | Email
juha.heltimoinen (at) 4t-consulting.fi

4T-Consulting
Pylväsmännynkuja 2 F
04300 Tuusula Finland

© 2019 4T-CONSULTING • Pupu Design